ŽELEZÁŘSTVÍ DUBSKÝ se od 4.4.2024 mění na NAŠE ŽELEZÁŘSTVÍ. Nový design přichází, prozákaznický přístup a péče zůstávají! :)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu https://www.nasezelezarstvi.cz/

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě https://www.nasezelezarstvi.cz/ .

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vlastníka a provozovatele internetových stránek https://www.nasezelezarstvi.cz/  jako prodávajícího, kterým je : Zdeněk Dubský, místo podnikání Nám. 3.května 2 468 22 Železný Brod, IČ: 04754450, regr. Měst. u Žel. Brod čj. ZU/868/2016//K/3 a zákazníka jako kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky.

Je-li zákazníkem jako kupujícím spotřebitel, jímž je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele").

Je-li zákazníkem jako kupujícím podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník").

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu https://www.nasezelezarstvi.cz/ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které je realizováno informativním e-mailem odeslaným na e-mail kupujícího uvedený v objednávce (akceptace objednávky).

Prodávají si vyhrazuje právo kupní cenu za danou věc změnit pokud dojde k navýšení nebo snížení kupní ceny a musí přitom kontaktovat kupujícího a to buď e-mailem a nebo telefonicky.

Veškeré technické údaje a obrázky zboží, prezentované na stránkách internetového obchodu https://www.nasezelezarstvi.cz/, jsou převzaty z oficiálních katalogů a dalších prezentací výrobců či importérů zboží. Všichni výrobci či importéři zboží si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny zboží nebo jeho popisu v katalogu zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny zboží, nebezpečí škody na zboží předchází na kupujícího jeho fyzickým převzetím.

Ceny zboží, platební podmínky

Ceny zboží uvedené na stránkách internetového obchodu https://www.nasezelezarstvi.cz/ jsou uváděny jako ceny konečné, včetně DPH v zákonné výši a nákladů na dopravu zboží, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dopravy). Náklady na dopravu zboží budou k ceně zboží připočteny v objednávkovém formuláři s tím, že konečná kalkulovaná cena plnění po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Prodávající dodává zásilky na místo určené kupujícím (dodací adresa v objednávkovém formuláři) a dodává zásilky pouze na dodací místa v České republice a Slovenské republice. Povinností kupujícího je v místě určeném zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a manipulaci ve výši 500,- Kč a dále je oprávněn prodavající od kupní smlouvy odstoupit, aniž by doručoval zboží opakovaně. Při opakovaném pokusu o doručení k žádosti kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vícenáklady, které vznikly v souvislosti s opakovaným doručením zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

Odeslání elektronické objednávky prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu je závazné. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které určil a zaplatit za něj cenu platnou v internetovém obchodě v době podání objednávky.

Veškeré ceny zboží platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. U zboží již objednaného platí jeho ceny platné v době objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo před uzavřením závazné kupní smlouvy  změny cen zboží. V případě, že bude prodávajícím oznámena kupujícímu cena vyšší než je cena uvedená v objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku zboží odmítnout.

Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytování služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší  platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

Prodávající si tzak v případě, že již byla kupní smlouva uzavřena, cenu zboží navyšovat již nemůže. To neplatí v případě, kdy je prodávajícím na základě požadavku spotřebitele uskutečňována poptávka před uzavřením kupní smlouvy.

Platby za objednané zboží mohou být prováděny, dle volby kupujícího, jedním z těchto způsobů:

- v hotovosti - při osobním odběru zboží kupujícím na adrese provozovny (kamenný obchod)

- na dobírku - při odběru zboží prostřednictvím České pošty, s.p. nebo využitím přepravních služeb společností, za respektování jejich podmínek pro dopravu.

- bezhotovostním bankovním převodem - na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím a zaslané kupujícímu; zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu až po úplném uhrazení kupní ceny zboží, pokud nebude v konkrétním případě ujednáno jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze nebude schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem uhrazenou kupní cenu zboží. Lhůta k vrácení uhrazené kupní ceny zboží je závislá na zvoleném způsobu jejího vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní.

Při objednávce nad 30.000,- Kč její hodnoty je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu zálohou fakturu ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Zboží je pak expedováno v expediční lhůtě, která počíná běžet dnem, kdy prodávajícímu bude připsána záloha na účet.

Pro případ osobního odběru zboží kupujícím v kamenném obchodě prodávajícího se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v kamenném obchodě po dobu 5 dnů od odeslání potvrzujícího e-mailu kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.

V případě objednávek většího množství zboží, příp. zboží vyšší hodnoty, nabízí prodávající smluvní ceny, jejichž výše bude stanovena individuálně.

 

Místo dodání zboží, dodací lhůty, doprava zboží

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodávaky zboží, které je skladem, je expedováno do 3. pracovních dnů odedne potvrzené objednávky prodávajícím.

Termíny dodání zboží jsou individuální.  Maximální doba dodání je 10 dní, do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s informací o možném náhradním termínu dodání zboží, příp. nabídne zboží jiné, srovnatelné s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího. Pokud kupující s nabídkou jiného zboží nesouhlasí, má právo jednostranně od smlouvy odstoupit.

Dodací lhůta začíná běžet u zboží, které bude kupujícím placeno při jeho převzetí, tj. na dobírku, dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení ceny zboží při jeho převzetí, tj. např. bezhotovostním bankovním převodem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny zboží, tj. od připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

V případě, že objednávka kupujícího obsahuje více položek rozdílného charakteru, je dodací lhůta podřízena položce s nejdelší dodací lhůtou.

Kupující, který je ve smyslu platné právní úpravy spotřebitelem, je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o možném poškození zboží či neoprávněném vniknutí do zásilky, doporučuje prodávající kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu či jiného dokladu o převzetí zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupujícímu může nedodržením uvedeného doporučení vzniknout újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci vady zboží.

Kupujícímu, který je není smyslu platné právní úpravy spotřebitelem, doporučuje prodávající obdobný postup z důvodu předejití sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla.

Reklamační řád a záruční opravy

Reklamní řád popsaný v tomto článku obchodních podmínek se vztahuje pouze na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu na https://www.nasezelezarstvi.cz/, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

Záruční doba

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákona (zák. č.89/2012 Sb.ve znění pozdějších změn a předpisů), činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout delší záruku, než stanoví zákon. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v záručním listě také určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo reklamace uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující od skočení opravy zboží povinen převzít. Dojde-li k výměně zboží, pokračuje záruční doba od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Prodávající resp. její pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud prodávající s kupujícím nesjedná delší lhůtu. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo byt řádně užíváno jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit dle těchto obchodních podmínek. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, (v praxi se 3. stejná vada posobě jdoucí, či 4. jakákoli považuje za důvod) má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může odstoupit od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, pak má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek.

V případě, že objednané zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Kontrola neporušenosti přepravního obalu je povinností kupujícího. V případě zjevných vad na přepravním obalu, je kupující povinen veškeré vady zapsat do průvodního listu přepravce příp. s přepravní společností sepsat „zápis o škodě“ (nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění není tímto dotčen). Po převzetí zásilky Zákazník je povinnen po převzetí zásilky, zboží řádně zkontrolovat a to max. do 2 dnů po doručení zásilky a v případě, že bude zboží jakýmkoli způsobem poškozeno o tom neprodleně informovat dodavatele prostřednictvím emailu. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

Právo na uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího, přičemž je povinen prodávajícímu věrohodným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno právě u něj. Kupující je povinen předat zboží při uplatnění reklamace čisté v souladu s hygienickými přepisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství.

V případě reklamace rozměrného, nebo těžkého zboží např. kamen, koltů, zahradních traktorů apod. je vhodné, aby kupující předem informoval prodávajícího o záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace vzhledem k povaze zboží.

Prodávající je oprávněn označit reklamaci za neoprávněnou (reklamace se nevztahuje na tyto případy) v případě, že:

 - vada vznikla prokazatelně špatnou či neodbornou obsluhou nebo instalací, nepřiměřeným zacházením či použitím, užíváním zboží zejména v rozporu s návodem k používání

 - provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů 

 - nedodržením pravidelných servisních prohlídek

 - bylo použito nesprávné či nelegální vybavení, nebo nesprávný náhradnéí díl, či spotřební materiál,

 - byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

 - byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

 - bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 - bylo zjištěno, že předložený záruční list jeví zjevné známky úprav v údajích nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě

 ¨

Reklamaci může prodávající uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 - vada se vyskytla v záruční době - za tímto účelem kupující předloží řádně a čitelně vyplněny záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná

 - kupující koupil zboží/výrobek od prodávajícího

 - výrobek je vadný - za tímto účelem kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek v sídle prodávajícího

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Vyzvednutí zboží po záruční opravě

Kupující je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši 100,- Kč za každý započatý týden.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (v souladu s § 656 ObčZ) a k výzvě kupujícího mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výši popsaného skladného.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od  obdržení zboží v souladu s Občanským zákoníkem hlava pátá „Spotřebitelské smlouvy“. Končí-li lhůta ve dnech pracovního volna, státních svátků, je za poslední den lhůty považován nejbližší pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno nejpozději v poslední den lhůty. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze v případě, že výrobek předávaný prodávajícímu je nepoškozen a nejeví známky použití, nárok na odstoupení nezaniká rozbalením či použitím zboží, rovněž zboží nemusí být vráceno v původním obalu.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo byt řádně užíváno jako výrobek bez vady, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, stejně tak jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, jde-li o jiné neodstranitelné vady zboží.

Úkon odstoupení kupujícího od kupní smlouvy musí být učiněn tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy a to v místě kamenné prodejny prodávajícího na adrese Železářství Dubský nám. 3. května č. 2, Železný Brod. Zakoupené zboží kupující doručí na své náklady do místa kamenné prodejny prodávajícího nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácené zboží musí být ve stavu, v jakém bylo při převzetí kupujícím tj. čisté, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody apod.) a příslušenství. Kupující je povinen vrátit zboží bez provozních kapalin, pokud tyto byly kupujícím do zboží dodány za účelem jeho provozu. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 14 dní. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či neúměrně opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. Pokud prodávající nesplní svou povinnost dle předchozích vět tohoto odstavce a zboží předá prodávajícímu s provozními kapalinami nebo nezbavené hrubých nečistot, je prodávající oprávněn zboží uvést do původního stavu na náklady kupujícího, které budou prokazatelné po vystavení servisního dokladu. Kupující je poté povinen nahradit prodávajícímu náklady (poplatek) na čistění zboží dle vyfakturované částky od servisního technika, přičemž si prodávající vyhrazuje právo započítat tento poplatek oproti kupní ceně.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Ceny uváděné u jednotlivých druhů výrobků jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, kdy administrativní chybou či chybou zaměstnance společnosti cena zboží zjevně neodpovídá reálné hodnotě zboží.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se sjednat s ním možné řešení.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ ZDE.

 

INFORMACE O SUBJEKTU ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE ADR:

Je subjekt České obchodní inspekce, který zajištuje mimosoudní řešení spotřebitelských sporů tzv. ADR (alternativr dispute resolution) a jehož cílem je dospět k smírnému urovnání sporu a dohodě stran, kdy ADR pri ČOI je notifikovaným subjektem rešení spotřebitelských sporů vedený na seznamu Evropské komise.

Servisní služby

Prodávající poskytuje kupujícím (zákazníkům) vyčleněné druhy zboží servisní služby (kompletní záruční a pozáruční servis) po celé České republice. Zákazníkům, kteří nezakoupili zboží v obchodě prodávajícího, poskytuje prodávající pozáruční servis.

Komunikační prostředky

Kupující i prodávající si hradí vzniklé náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (telefon, email) dle platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačních prostředků.

Podnikatel jako zákazník – odlišnost obchodních podmínek

Podnikatelé (fyzické osoby podnikající dle živnostenského oprávnění nebo vedení v obchodním rejstříku a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), kteří zboží kupují do firmy v rámci své podnikatelské činnosti, uzavírají kupní smlouvu s prodávajícím v režimu obchodního zákoníku.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo z poskytnuté záruky, jakož i nároky kupujícího, jejich uplatnění se řídí ustanoveními § 422-441 obchodního zákoníku. Dle obchodního zákoníku se v případě nároku z vad zboží rozlišuje, zda je smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

Prodávající na zboží zakoupené podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti poskytuje záruku 6 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednána lhůta delší.

Ochrana osobních údajů

Prodávající jako provozovatel internetového obchodu https://www.nasezelezarstvi.cz/ se zavazuje, že s osobními údaji kupujícího, které získá v souvislosti s realizací objednávky kupujícího, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Prodávající garantuje, že osobní údaje kupujícího budou využity výhradně za účelem realizace objednaného zboží a budou sloužit také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci platby kupujícího učiněnou bezhotovostním bankovním převodem.

Prodávající se dále zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě dopravce, a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží kupujícímu. Osobní údaje kupujícího budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající zaručuje, že ani jeho dodavatelé nebudou mít možnost od něj data kupujícího získat a oslovovat kupujícího vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou e-mailovou poštou. Kupující i prodávající se zavazují řešit případné spory smírně. 

Kupující souhlasí s výše uvedenými obchodními pravidli.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění

Doprava zásilky, ceny přepravného

Osobní převzetí zboží na prodejně: objednané zboží lze převzít v kamenné prodejně prodávajícího na adrese Náměstí 3.května č.2, Železný Brod

Přeprava firemním vozidlem: cena dohodou po předešlé konzultaci.

Prostřednictvím České pošty:  obchodní balík/profi balík. 

Maximální hmotnost jednoho balíku je 30 kg. 
Největší dovolený rozměr je 240 cm, součet obvodu a délky max. 300 cm. 

Odeslanou zásilku je možné sledovat na uvedené adrese : http://www.cpost.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

Prostřednictvím PPL SPRINT:

Tuzemská a mezinárodní expresní přeprava zásilek do domu i firem do 3000 kg.

Maximální rozměry: d=300cm, š=200cm, v=200cm.

ceník přepravného: U objednávek nad 8.000 Kč bez DPH a hmotnosti do 50 Kg je přeprava zboží zdarma. Objednávka přesahující hmotnost zboží nad 50 kg,nebo rozměry pro přepravu do hmotnosti zboží max.50kg,bude i přez stanovený cenový limit pro přepravu zboží zdarma zpoplatněna dle uvedeného sazebníku prodávajícího. Pouze u u zboží označené "DOPRAVA ZDARMA" se nevztahují uvedené sazby přepravného prodávajícím. V případě zájmu o závoz zboží do dalšího státu (mimo ČR a SR) , sdělíme cenu na vyžádání. Uvedené ceny přepravného jsou včetně DPH, ceny jsou konečné a neobsahují žádné skryté poplatky. Balné neůčtujeme.

Odeslanou zásilku je možné sledovat na uvedené adrese :  http://www.ppl.cz/

Cena dopravného se skládá z ceny dopravy přepravce , balného a manipulačního úkonu. Cena se může lišit.

V případě navýšení ceny bude zákazník kontaktován prodejcem.

 

CENY PŘEPRAVNÉHO :

pro Českou Republiku pro Slovenskou Republiku
hmotnost (kg)  cena (Kč) hmotnost (kg) cena (Kč)
156 5 620
10 156 10 620
20 156 20 620
35 196 30 885
50 200 50 1400
100 na dotaz 100 na dotaz
200 na dotaz 200 na dotaz
300 na dotaz 300 na dotaz

 

Závěrečné ustanovení

Ceny zboží na e-shopu prodávajícího se nemusí schodovat s cenami v kamenném obchodě firmy.Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může prodávající měnit a dopňovat , přičemž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinosti předchozího znění obchodních pomínek.Pro kukujícího platí vždy obchodní podmíny ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

×

Splátková kalkulačka ESSOX